Zawiadomienie Starosty
Zawiadomienie Starosty Świdwińskiego w sprawie regulacji zapisów w księgach wieczystych
piątek, 13 listopada 2009 12:16

ZAWIADOMIENIE STAROSTY ŚWIDWIŃSKIEGO

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (Dz. U. Nr 241, poz. 1770) oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361 z póź. zm.)

Starosta Powiatu Świdwińskiego podaje do publicznej wiadomości:

 

1. Sądem właściwym miejscowo ze względu na położenie nieruchomości na obszarze Powiatu Świdwińskiego jest Sąd Rejonowy w Białogardzie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie, ul. Bat. Chłopskich 6, 78-300 Świdwin, tel. 094-36-50-265, 094 36-50-266.

2. Siedziba Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych mieści się w Warszawie;

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych

ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

tel. 022 39 76 515, 022 39 76 517

3. Punktem informacyjno- konsultacyjnym w sprawach o ustalanie zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym uznaje się;

Referat Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43 w Świdwinie (pokój nr 11). Referat czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 715 do 1515 (nr tel. 094- 36-50-220).

4. Dokumentem potwierdzającym stan prawny nieruchomości jest księga wieczysta nieruchomości, która wg właściwości winna być prowadzona przez VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie.

W przypadku braku księgi wieczystej bądź niezgodności zapisów w księdze wieczystej dokumentami mogącymi potwierdzić rzeczywisty stan prawny są:

- dane z rejestru ewidencji gruntów,

- dokumentacja geodezyjno-prawna,

- decyzje administracyjne,

- wyroki i postanowienia sądów.

5. Dział II księgi wieczystej określa, kto jest właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości podając podstawę, na której to prawo jest oparte, a także ułamkowo ustalony udział w tym prawie.

Dla pewności obrotu prawnego ustawa o księgach wieczystych i hipotece gwarantuje jawność ksiąg wieczystych. Zasada ta nakłada na każdego uczestnika obrotu obowiązek sprawdzenia treści księgi wieczystej. W myśl art. 36 ustawy o księgach wieczystych i hipotece każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu. Inaczej jest natomiast z uzyskaniem wglądu do akt księgi wieczystej, gdzie gromadzone są wszystkie wnioski i dokumenty dotyczące wpisów w księdze. Aby mieć możliwość przeglądania akt trzeba wykazać interes prawny.

6. W przypadku, gdy dane ujawnione w dziale II księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości należy podjąć czynności w celu doprowadzenia do zgodności;

a) posiadając dokument świadczący o bezpośrednim przejęciu prawa własności po osobie, która widnieje w księdze wieczystej - należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu wraz z dokumentem,

b) w sytuacji innej niż określono w pkt. a) właściwym jest złożenie w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białogardzie pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (wraz z dokumentami dowodowymi i odpisami wniosków).

 

S t a r o s t a
Mirosław Majka

 

Nowa strona www

Szpital w Połczynie-Zdroju

Reklama
Jakich informacji szukasz na naszej witrynie?
 

Szukaj na stronie

tremodernizacja

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości