Zadania Rzecznika
środa, 15 kwietnia 2015 10:42

ZADANIA POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW


Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Świdwinie, wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów.

Podstawę prawną działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów stanowią przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50 poz. 331 ze zm.).

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Świdwinie działa wyłącznie na rzecz Mieszkańców Powiatu Świdwińskiego. Osoby mieszkające w innych miejscowościach powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim powiecie.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich (dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą).

Za Konsumenta uważana jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Do zadań rzecznika należy w szczególności :

  1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

  2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

  3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

  4. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów.

  5. Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

UWAGA ! Konsumenci mogą liczyć na pomoc Rzecznika (podjęcie interwencji u przedsiębiorcy) po samodzielnym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej oraz w przypadku zasadności roszczeń konsumenta.

Działania Rzecznika zmierzają do polubownego zakończenia sporów. Rzecznik nie może rozstrzygać sporów w sposób wiążący dla stron. Rzecznik nie jest rzeczoznawcą, ani nie dysponuje wiedzą specjalistyczą z zakresu funkcjonowania poszczególnych towarów i urządzeń.

Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.


RZECZNIK KONSUMENTÓW NIE POMOŻE W SPRAWACH :


1. ROSZCZEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Przedsiębiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna, ale także osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcy poszukujący pomocy prawnej w dochodzeniu swych roszczeń powinni zwrócić się do radcy prawnego.


2. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Zastrzeżenia dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


3. OCHRONY DÓBR OSOBISTYCH. Osoby, poszukujące pomocy prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata. W niektórych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.


4. OCHRONY PRAW PACJENTÓW NFZ. W sprawach o naruszenie praw pacjenta można zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia.


5. OCHRONY PRAW UBEZPIECZONYCH (w tym sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych). W tego typu sprawach można zgłaszać się do Biura Rzecznika Ubezpieczonych.


6. OCHRONY PRAW CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH. Członkowie spółdzielni powinni dochodzić swoich roszczeń od spółdzielni w trybie opisanym w statucie spółdzielni, a po wyczerpaniu drogi wewnątrzspółdzielczej – przed sądem. W niektórych sprawach pomocy udzielić może Krajowa Rada Spółdzielcza.


  1. PRAWA PRACY. W tego typu sprawach można zgłaszać się do Państwowej Inspekcji Pracy.

  1. W SPRAWIE SPORÓW Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata.

 

 

Nowa strona www

Szpital w Połczynie-Zdroju

Reklama
Jakich informacji szukasz na naszej witrynie?
 

Szukaj na stronie

tremodernizacja

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości