Szpital Połczyn-Zdrój Informacje
środa, 18 września 2013 16:15

Aktualności

polczyn

Powiat Świdwiński jako partner inwestycyjny wraz z operatorem szpitala - Przyjazny Szpital w Połczynie - Zdroju Sp. z o.o. zakończył pierwszy etap tj. roboty budowlane polegające na budowie bloku operacyjnego.

Kolejnym etapem jest wyposażenie w niezbędny sprzęt. Wartość robót budowlanych 2 400 000 zł

****************

Szanowni mieszkańcy Powiatu,

od dnia 1 października 2014 r. operatorem Szpitala jest Spółka Przyjazny Szpital w Połczynie - Zdroju. Szpital prowadzi działalność w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia: leczenie szpitalne – oddział chirurgiczny, dziecięcy, położniczo - ginekologiczny oraz internistyczny, poradnie i pracownie specjalistyczne w Połczynie - Zdroju i Świdwinie.

Dla ubezpieczonych pacjentów świadczenia są bezpłatne.

Starosta Mirosław Majka

***

Uchwała Nr XXXIX/194/14

Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 4 września 2014 r.w sprawie akceptacji wyników postępowania przetargowego i wyboru oferty na dzierżawę kompleksu majątkowego stanowiącego własność Powiatu Świdwińskiego z przeznaczeniem na wykonywanie działalności leczniczej w ramach Szpitala w Połczynie - Zdroju przez okres

30 (trzydziestu) lat.

 

Uchwała <---kliknij

***


Świdwin, dnia 7 lipca 2014 r.

WS.800.2.2014

 

 

 

 

Komunikat

ze spotkania Zarządu Powiatu w Świdwinie z Wicemarszałkiem Sejmu RP Markiem Kuchcińskim, Posłem na Sejm RP Czesławem Hocem i Radnym Powiatu Bogusławem Ogorzałkiem, dnia 7 lipca 2014 r.

 

Spotkanie dotyczyło działalności Szpitala w Połczynie - Zdroju i zostało zorganizowane w związku z deklaracją złożoną przez Posła Cz. Hoca odnośnie pomocy Szpitalowi.

 

Na wstępie Starosta Swidwiński - Mirosław Majka ponownie podkreślił, że sprawy ochrony zdrowia mieszkańców i działalność Szpitala, w pracy Zarządu Powiatu są szczególne ważne i na bieżąco podejmowane.

 

W świetle obowiązujących przepisów, szpitale są samofinansującymi się podmiotami gospodarczymi.

 

Zmiana formy prowadzenia Szpitala przez Powiat wynikała przede wszystkim z determinacji Samorządu Powiatu utrzymania działalności i rozwoju Szpitala w naszym Powiecie. Potrzeby inwestycyjne w Szpitalu to rząd 30 mln zł i znacznie przewyższają możliwości budżetu Powiatu (w 80% opartego na subwencjach i dotacjach).

Dlatego Rada Powiatu w 2010 r. zdecydowała o wdrożeniu zarządzania Szpitalem przez zewnętrznego operatora - Szpitale Polskie S.A. z siedzibą w Katowicach, które zobowiązały się wykonać na własny koszt inwestycje i w latach 2010 - 2013 zainwestowały 8,3 mln zł w budynek, sprzęt medyczny i wyposażenie Szpitala.

 

Jednak Spółka nie w pełni wykonuje zobowiązania wynikające z umowy.

W maju br. Spółka zawnioskowała o wyrażenie zgody na wdrożenie kolejnej koncepcji

funkcjonowania Szpitala.

Zarząd Powiatu nie zaakceptował nowego planu funkcjonalno-medycznego Szpitala,

a Spółka nie widzi uzasadnienia ekonomicznego w realizacji obowiązującej koncepcji Szpitala z lipca 2013 r.

W związku z tym strony podjęły rozmowy w celu zgodnego rozwiązania Umowy Dzierżawy za porozumieniem.

 

Zarząd Powiatu także poinformował Gości, że Szpital w Połczynie-Zdroju nie ma długów, a Powiat przejął i spłaca 4,8 mln zł zobowiązań Szpitala z lat ubiegłych.

 

Aktualnie Szpital:

- dysponuje 104 miejscami dla pacjentów na oddziałach: chirurgii, ginekologii i położnictwa, pediatrii i wewnętrznym,

- zatrudnia ponad 200 osób w tym 49 lekarzy,

- w 2013 r. średnie miesięczne wynagrodzenie pielęgniarki/położnej, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę wynosiło 2.323 zł brutto,

- wysokości wynagrodzeń lekarzy Spółka nie wykazuje (lekarze są zatrudnieni na kontraktach).

Koszt wynagrodzeń personelu stanowi 80 % ogółu przychodów Szpitala.

Corocznie działalność Szpital zamyka stratą finansową, którą pokrywa operator - Spółka Szpitale

Polskie S.A.

Na 2014 r. Szpital zakontraktował z NFZ świadczenia w wysokości 9,7 mln zł. Współpraca Powiatu z Narodowym Funduszem Zdrowia przebiega bardzo dobrze.

 

Samorząd Powiatu nie rezygnuje z partnerstwa publiczno - prywatnego w zarządzaniu Szpitalem i po rozwiązaniu umowy ze Szpitalami Polskimi S.A. w Katowicach, niezwłocznie w drodze przetargu wyłoni nowego operatora Szpitala.

 

Po wysłuchaniu, Wicemarszałek Marek Kuchciński oznajmił, że z zainteresowaniem zapoznał się z formą prowadzenia Szpitala przez Powiat Świdwiński.

Parlamentarzyści stwierdzili, że sytuacja Szpitala jest lepsza niż myśleli i wyrazili zdziwienie, że Szpital nie ma długów, a straty w działalności są stratami operatora czyli Szpitali Polskich S.A. w Katowicach.

Być może w przyszłości (w 2015 r.) gdy PiS przejmie władzę w Polsce, będziemy mogli pomóc Szpitalowi - ponownie zadeklarowali Parlamentarzyści.

Ochrona zdrowia mieszkańców to ważna dziedzina życia i Państwo nie może wycofać się z tego zadania - stwierdził Poseł Cz. Hoc.

P. Poseł poinformował, że po objęciu władzy przez PiS, zostanie zmieniona organizacja ochrony zdrowia, m.in. rozwiążemy Narodowy Fundusz Zdrowia, utworzymy sieć publicznych Szpitali i zwiększymy nakłady na ochronę zdrowia - podkreślił.

 

Spotkanie przebiegło w życzliwej atmosferze.

 

Komunikat autoryzowany przez Posła na Sejm RP Czesława Hoca.

Do wiadomości:

1. Dwutygodnik powiatowy „Wieści Świdwińskie", ul. Słowackiego 6, 73-150 Łobez

2. Portal o mieście i regionie: www. polczynzdroj24.pl

Komunikat ze spotkania <--- kliknij

Pismo do Posła Cz. Hoca <--- kliknij

Pismo do Starosty M. Majki <--- kliknij

 

***

 

WS.8020.03.2012.2013.2014                                 Świdwin, dnia 17 czerwca 2014 r.

 

Zarząd

Szpitale Polskie S.A.

ul. Ligocka 103 40-568 Katowice


Dotyczy: realizacji Umowy Dzierżawy nr WO-2222/28/2010 zawartej dnia 29 stycznia 2010 r. pomiędzy Powiatem Świdwińskim jako wydzierżawiającym, a Szpitalami Polskimi S.A. w Katowicach jako dzierżawcą.

 

W odpowiedzi na pismo Szpitali Polskich S.A. w Katowicach L.Dz. 2757/05/2014/PŁZ z dnia 22 kwietnia 2014 r. i pismo 3259/06/2014/PŁZ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie realizacji nowego planu funkcjonalno-medycznego Szpitala w Połczynie-Zdroju zawiadamiam, że Zarząd Powiatu w Świdwinie, nie wyraził zgody na realizację nowego planu funkcjonalno-medycznego Szpitala w Połczynie-Zdroju.

 

Zarząd Powiatu wnioskuje o spotkanie w sprawie realizacji ww. Umowy Dzierżawy Szpitala.

 

Do wiadomości:

1. Rada Nadzorcza Szpitali Polskich S.A. ul. Francuska 34, 40-028 Katowice

2. Pan Zbigniew Czyż - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Szpitali Polskich S.A.

 

Pismo do Szpitali Polskich <---kliknij

Nowa koncepcja Szpitala <---kliknij

Wniosek Zarzadu Powiatu w sprawie inwestycji w Szpitalu <---kliknij

 

 

***

Realizacja I etapu przebudowy Szpitala w Połczynie-Zdroju – budowa izby przyjęć z zapleczem zabiegowym. Stan na dzień 12 lutego 2014 r.


Realizacja I etapu przebudowy Szpitala w Połczynie-Zdroju – budowa izby przyjęć z zapleczem zabiegowym. Stan na dzień 05 lutego 2014 r.

***

Uchwała Nr XXXIII/172/14

Rady Powiatu w Świdwinie

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

w celu prowadzenia przedsiębiorstwa leczniczego.

 

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z póżn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się podmiot leczniczy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: „Szpital w Połczynie-Zdroju” zwany dalej „Spółką”. Siedzibą Spółki będzie miasto Połczyn-Zdrój.

2. Udziałowcem-założycielem Spółki jest Powiat Świdwiński. Udziały w Spółce mogą obejmować inne jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby prowadzące podmioty lecznicze.

3. Powiat Świdwiński wniesie wkład pieniężny do wysokości 50.000 zł i prawa do korzystania z mienia składającego się z nieruchomości, ruchomości oraz z innych praw majątkowych o charakterze niematerialnym, wchodzących w skład zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie-Zdroju.

§ 2.

1. Zadaniem Spółki będzie prowadzenie przedsiębiorstwa leczniczego wykonującego działalność w zakresie szpitalnych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne.

2. Zadania określone w ustępie 1 Spółka wykonuje samodzielnie lub we współdziałaniu z osobami prowadzącymi podmioty lecznicze.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu, w tym upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych postanowień umowy Spółki oraz wykonywania czynności założycielskich Spółki.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały wynika z ocen dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd w sprawie wykonywania przez podmiot leczniczy Szpitale Polskie S.A. z siedzibą w Katowicach obowiązków wynikających z umowy dzierżawy nr WO-2222/28/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. Ocena ta w znacznej części jest krytyczna.

Nie można wykluczyć sytuacji, w której Spółka w następstwie utraty zdolności finansowej utraci również zdolność zarządzania szpitalem i przerwie jego działalność.

W świetle powyższej krytycznej prognozy, istotnym staje się podjęcie przez Radę i Zarząd Powiatu działań organizacyjnych i prawnych mających na celu stworzenie podstaw prawnych dla utworzenia podmiotu leczniczego, który przejmie od Spółki prowadzenie szpitala. Podstawę prawną dla takiego działania, dają przepisy ustawy o samorządzie powiatowym jak i przepisy ustawy o działalności leczniczej.

Po podjęciu niniejszej uchwały, Zarząd Powiatu opracuje postanowienia umowy spółki, której głównym przedmiotem działalności będzie wykonywanie zadań w zakresie stacjonarnych

i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach szpitala

w Połczynie-Zdroju.

Zważywszy na okoliczności związane z koniecznością zachowania przez Powiat Świdwiński inicjatywy w tworzeniu samorządowego podmiotu leczniczego, Powiat przejmie obowiązki jedynego udziałowca-założyciela. Nie wyłącza to możliwości uczestniczenia

w tworzonej spółce innych podmiotów prowadzących pomioty lecznicze.

 

Sporządził: Roman Kozubek

 

Realizacja I etapu przebudowy Szpitala w Połczynie-Zdroju – budowa izby przyjęć z zapleczem zabiegowym. Stan na dzień 20 stycznia 2014 r. 

***

W związku z planowaną realizacją inwestycji w dniu 26 września 2013 r. odbyło się przekazanie placu budowy. W poniedziałek 30 września na zlecenie inwestora - Szpitali Polskich S.A. rozpocznie się remont i modernizacja połczyńskiego szpitala.Wykonawcą inwestycji jest EM-BUD 2000 sp. z o.o z Zabrza. Pierwszy etap bedzie polegał na wybudowaniu nowej izby przyjęć, remoncie poradni specjalistycznych, laboratorium i zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Do chwili zakończenia prac związnych z pierwszym etapem inwestycji wszystkie dotychczasowe oddziały będą funkcjonowały bez zmian.

 

***

Na zdjęciach prowadzone roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne oraz sanitarne w izbie przyjęć.


img_7024

img_7034

img_7027

Przy okazji tych prac zgodnie ze Szwajcarsko-Polskim Programem Współpracy został bezpłatnie usunięty i zutylizowany azbest z dachu sąsiadującego ze szpitalem baraku. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna prowadzona będzie tak jak dotychczas w budynku szpitala.

img_7035

Projekt graficzny nowej izby przyjęć.

wizualizacjaPZ

wizualizacja2

wizualizacja3

wizualizacja4

wizualizacja5

 

***

Trwa realizacja I etapu inwestycji remont i modernizacja połczyńskiego szpitala. Na zdjęciach prace przy nowej izbie przyjęć wraz z podjazdem dla karetek.

28 października na placu budowy ze Starostą Świdwińskim spotkał się Zarząd Szpitali Polskich S.A. oraz wykonawcy i architekci.

IMG_6790

IMG_6794

IMG_6802

 

 

***

Uchwała Nr XXVI/148/13

Rady Powiatu w Świdwinie

z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie akceptacji Programu funkcjonalno-medycznego

Szpitala Polskiego Połczyn-Zdrój.

Na podstawie art. 12 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Akceptuje się Program Funkcjonalno-medyczny Szpitala Polskiego w Połczynie – Zdroju”, z dnia 11 lipca 2013 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdwinie, ze szczególnym uwzględnieniem dokonania zmiany umowy dzierżawy, zawartej dnia 29 stycznia 2010 r. pomiędzy Powiatem Świdwińskim, a „Szpitale Polskie” S.A. z siedzibą w Katowicach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E

„Szpitale Polskie” S.A. z siedzibą w Katowicach są podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz.217), wpisanym do księgi rejestrowej podmiotów leczniczych prowadzonych przez Wojewodę Śląskiego, pod numerem księgi rejestrowej 000000024404.

Rada Powiatu w Świdwinie uchwałą Nr XXXIV/176/09 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania przetargowego na dzierżawę nieruchomości, będących własnością Powiatu Świdwińskiego oraz sprzętu medycznego i wyposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie-Zdroju na okres 30 lat wraz z przejęciem udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie Powiatu Świdwińskiego, wybrała ofertę spółki „Szpitale Polskie” S.A. zobowiązującej się w ramach umowy do świadczenia usług medycznych przez szpital w Połczynie-Zdroju, w zakresie odpowiadającym prowadzonemu profilowi świadczeń medycznych. W następstwie wykonania wymienionej uchwały Rady Powiatu, na podstawie umowy dzierżawy zawartej dnia 29 stycznia 2010 r. pomiędzy wymienioną wyżej Spółką jako dzierżawcą, a Powiatem Świdwińskim jako wydzierżawiającym, zorganizowany zespół składników majątkowych będących własnością Powiatu Świdwińskiego, wchodzący w skład publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Połczynie-Zdroju, w następstwie likwidacji tego Zespołu, został oddany w dzierżawę „Szpitalom Polskim” S.A. jako pomiotowi leczniczemu gwarantującemu należyte udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz wykonanie remontów i inwestycji w celu dostosowania dzierżawionych składników majątkowych do wymagań zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Obecnie „Szpital Polski Połczyn-Zdrój” jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego „Szpitale Polskie” S.A. i jest drugim przedsiębiorstwem na terenie województwa zachodniopomorskiego, obok Drawskiego Centrum Specjalistycznego z siedzibą w Drawsku Pomorskim, należącym do wymienionej Spółki i przez tę Spółkę zarządzanych.

Dnia 27 marca 2012 r. aneksem do umowy dzierżawy z dnia 29 stycznia 2010 r. zostały ustalone: „Program funkcjonalno-medyczny Szpitala Polskiego w Połczynie-Zdroju” z dnia 5 marca 2012 r. oraz „Kierunki rozwoju medycznego Szpitala Polskiego w Połczynie-Zdroju”, o treści ujętej w stosownych załącznikach do umowy. Integralną częścią wymienionego aneksu jest również „Harmonogram realizacji programu funkcjonalno-medycznego”. W istocie w wymienionym programie przedstawiony został uszczegółowiony plan przedsięwzięć spółki „Szpitale Polskie” S.A. mający na celu zapewnienie kontynuacji dotychczasowego profilu świadczenia usług medycznych przez szpital w Połczynie-Zdroju.

W czerwcu 2013 r. „Szpitale Polskie” S.A. przedstawiły założenia zmian programu funkcjonalno - medycznego szpitala w Połczynie - Zdroju, jako powiązanego z realizacją programu medycznego w Drawskim Centrum Specjalistycznym. W ocenie Spółki w sytuacji, gdy obydwa szpitale o pierwszym stopniu referencyjności, oddalone od siebie o 38 km, wykonują w niektórych zakresach identyczne świadczenia medyczne, gdy jednocześnie na obszarze ich działania występuje zapotrzebowanie na inne, deficytowe świadczenia medyczne, niezbędnym staje się zapewnienie współdziałania tych placówek w zapewnieniu jak najszerszego zakresu świadczeń zdrowotnych. W koncepcji Spółki, współdziałanie to będzie odbywało się na zasadzie synergii zarządzania obu szpitalami. Koncepcję tę należy rozumieć jako skoordynowane, równoczesne zarządzanie projektami polegającymi na świadczeniu usług zdrowotnych dla mieszkańców dwóch sąsiednich powiatów (tj. świdwińskiego i drawskiego) oraz powiatów ościennych, którego następstwem będzie osiąganie kompleksowości i dostępności do szerszego spektrum świadczeń medycznych, a także poprawa sytuacji finansowej obu szpitali.

Zmiany w Szpitalu Polskim Połczyn-Zdrój, wg programu funkcjonalno-medycznego z dnia 11 lipca 2013 r. polegają na likwidacji od 1 stycznia 2014 r. oddziału chirurgii ogólnej i oddziału ginekologii. Następnie od II kwartału 2015 r. nastąpi likwidacja oddziału pediatrii. Działalność oddziału położniczo-noworodkowego będzie zawieszona od 1 marca 2014 r. do 31 marca 2015 r.

W miejsce zlikwidowanych oddziałów zostanie utworzony oddział neurologii z pododdziałem udarowym, oddział rehabilitacji leczniczej, oddział intensywnej opieki medycznej i zakład opiekuńczo-leczniczy.

Docelowo Szpital Polski Połczyn-Zdrój, będzie udzielał następujących świadczeń:

1. Hospitalizacja:

oddział chorób wewnętrznych, ukierunkowany na gastroenterologię i kardiologię,

oddział neurologii z pododdziałem udarowym,

oddział rehabilitacji leczniczej,

oddział położniczo – noworodkowy,

oddział intensywnej opieki medycznej.

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnie).

3. Diagnostyka obrazowa.

4. Diagnostyka laboratoryjna.

5. Ambulatoryjna diagnostyka specjalistyczna.

6. Zakład opiekuńczo-leczniczy.

Szpital w Połczynie-Zdroju będzie również kontynuował leczenie pacjentów po zabiegach kardiologii interwencyjnej wykonanych w Drawskim Centrum Specjalistycznym.

Na dzień 1 października 2014 r. w szpitalu w Połczynie-Zdroju będzie działać izba przyjęć, zakład badań endoskopowych, zespół poradni specjalistycznych, oddział neurologii z pododdziałem udarowym, oddział chorób wewnętrznych, oddział pediatrii i zakład opiekuńczo – leczniczy. Działalność oddziału położniczo – noworodkowego będzie zawieszona.

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie są zawarte w „Programie funkcjonalno-medycznym Szpitala Polskiego w Połczynie-Zdroju”, „Kierunkach rozwoju medycznego Szpitala ...” oraz „Harmonogramie realizacji programu funkcjonalno - medycznego dla Szpitala Polskiego w Połczynie-Zdroju”, z dnia 11 lipca 2013 r. i stanowią załączniki do niniejszej uchwały oraz do umowy dzierżawy. Treść aneksu do umowy dzierżawy została uzgodniona i parafowana przez Spółkę i Zarząd Powiatu, zaś jego podpisanie warunkowane jest podjęciem uchwały w przedstawionym projekcie.

Należy podkreślić, iż proponowane zmiany Programu funkcjonalno - medycznego, nie naruszają ustaleń objętych dotychczasowymi i w tej części obowiązującymi postanowieniami umownymi, obejmującymi w szczególności działania inwestycyjne, mające na celu zapewnienie świadczenia usług medycznych w zakresie utrzymanego profilu Szpitala Polskiego Połczyn-Zdrój.

Plan synergii obu wymienionych przedsiębiorstw Spółki jako podmiotu leczniczego, będzie realizowany w ramach uprawnień i obowiązków Spółki jako podmiotu leczniczego, zarządzającego przedstawionym projektem świadczenia usług zdrowotnych na obszarze powiatów świdwińskiego i drawskiego oraz ponoszącego w tym zakresie zarządzania wyłączne ryzyka ekonomiczno-finansowe. Spółka zobowiązuje się w pełnym zakresie do ponoszenia wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją „Programu funkcjonalno-medycznego” oraz zapewnia pokrycie w pełnym zakresie bieżących strat operacyjnych będących następstwem okresowego zmniejszenia przychodów Szpitala Polskiego Połczyn-Zdrój, powstałych po wypowiedzeniu umów z NFZ, a przed zawarciem nowych umów z tym Funduszem. Spółka zapewnia również wykorzystanie średniej i pomocniczej kadry medycznej, przez jej zaangażowanie w realizację zmienionego Programu funkcjonalno – medycznego.

Zważywszy na to, że świadczenie usług zdrowotnych jest istotnym składnikiem przedsięwzięć należących do lokalnej polityki zdrowotnej, które to przedsięwzięcia należą do zadań publicznych samorządów terytorialnych, swoistą „nadbudową” przedstawionego planu będzie porozumienie zawarte pomiędzy Zarządami obu powiatów, w których ustalone zostaną uzupełniające zasady współdziałania samorządów w harmonizowaniu działań obiektów i placówek ochrony zdrowia w świadczeniu usług zdrowotnych. Zakres i przedmiot tego porozumienia zostanie odrębnie przedstawiony Radzie Powiatu.

Sporządził: Roman Kozubek

 

 

Uchwała Nr XXXIX/194/14

Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 4 września 2014 r.


w sprawie akceptacji wyników postępowania przetargowego i wyboru oferty na dzierżawę kompleksu majątkowego stanowiącego własność Powiatu Świdwińskiego z przeznaczeniem na wykonywanie działalności leczniczej w ramach Szpitala w Połczynie - Zdroju przez okres

30 (trzydziestu) lat.

 

Nowa strona www

Szpital w Połczynie-Zdroju

Reklama
Jakich informacji szukasz na naszej witrynie?
 

Szukaj na stronie

tremodernizacja

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości