Informacja NPP
środa, 27 stycznia 2016 15:48

Informacja

Z uwagi na dzień wolny od pracy przypadający 17 kwietnia br. punkt, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna z lokalizacją w Urzędzie Miasta w Świdwinie, czynny będzie 18 kwietnia 2017r. w godzinach od 8.00 do 12.00.

**************

Informujemy

Od 1 marca 2017 r. ulegają zmianie godziny udzielania nieodpłatnych porad prawnych w Urzędzie Gminy w Brzeżnie

Punkt czynny będzie w każdy wtorek w godz. 8.00-12.00

************

Informacja

 

Z uwagi na dzień wolny od pracy przypadający 06 stycznia 2017 r. punkt, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawana

Pkt nr 1

Z lokalizacją w Urzędzie Gminy w Świdwinie czynny będzie 5 stycznia 2017r. w godzinach 12.00-16.00

 

Pkt nr 2 :

Z lokalizacją w Miejskim Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju czynny będzie :

5 stycznia 2017 r. w godzinach 11.00-15.00

 

*************

INFORMACJA

 

Z uwagi na dzień wolny od pracy przypadający 26 grudnia br. punkty, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna czynne będą:

 

Punkt nr 1:

z lokalizacją w Urzędzie Gminy w Sławoborzu – 27 grudnia 2016 r.

 

Punkt nr 2:

z lokalizacją w Urzędzie Miasta w Świdwinie – 27 grudnia2016 r.

 

 

**********

INFORMACJA

 

Z uwagi na dni wolne od pracy przypadające 1 i 11 listopada br. punkty, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna czynne będą:

Punkt nr 1:

z lokalizacją w Urzędzie Gminy w Brzeżnie – 2 listopada 2016 r.

z lokalizacją w Urzędzie Gminy w Świdwinie – 10 listopada 2016 r.

 

Punkt nr 2:

z lokalizacją w M. – G. O. P. S. w Połczynie – Zdroju – 2 i 10 listopada 2016 r.

 

********

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 

1)  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)   która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3)   która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)   która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)   która nie ukończyła 26 lat, lub

6)   która ukończyła 65 lat, lub

7)   która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje się przez okazanie następujących dokumentów:

 

1)  osoby z pkt 1 - oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2)  osoby z pkt 2 - ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3)  osoby z pkt 3 - zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4)  osoby z pkt 4 - ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5)  osoby z pkt 5 i 6 dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6)  osoby z pkt 7 - oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

 

 

Nowa strona www

Szpital w Połczynie-Zdroju

Reklama
Jakich informacji szukasz na naszej witrynie?
 

Szukaj na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości