Informacja NPP
środa, 27 stycznia 2016 15:48

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

***************

Zawiadomienie

Zgłoszeń w celu umówienia wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać pod numerem telefonu : 943650332

*****************


Informacja

 

W dniu 31 grudnia br. (poniedziałek) nieodpłatne porady prawne będą udzialane w Urzędzie Miasta w Świdwinie w godz. 7:15 – 11:15.

*****************

Za dni wolne od pracy przypadające 25 i 26 grudnia 2018 r. (wtorek i Środa)będą pełnione dyżury w następujących terminach :

1.) 27 grudnia br (czwartek) w godz. 9.00- 13.00 w

- Urzędzie gminy w Świdwinie

2.) 28 grudnia br.(piątek)

- w godz. 8.00-12.00 w Urzędzie Gminy w Brzeżnie

- w godz. 12.00-16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju

**************************

Informacja z dnia 16.05.2018

W związku z dniem wolnym od pracy przypadającym w czwartek - 31 maja 2018, dyżur z nieodpłatnej pomocy prawnej pełniony będzie:

 

- w Rąbinie - w Urzędzie Gminy w środę – 30 maja 2018 r. w godz. 8.30 – 14.30

 

- w Świdwinie - w Urzędzie Miasta w poniedziałek – 28 maja 2018 w godz. 8.00 -12.00

*********************

Informacja z dnia 25.04.2018

Z uwagi na dni wolne od pracy przypadające 1 i 3 maja br. dyżury z nieodpłatnej pomocy prawnej pełnione będą :

- w Świdwinie w Urzędzie Miasta, w piątek 4 maja br. w godz. 10.00-14.00

- w Połczynie - Zdroju w M-G OPS, we wtorek 8 maja br. w godz. 7.00-11.00

- w Brzeżnie w Urzędzie Gminy w czwartek 10 maja br. w godz. 8.00 - 12.00

- w Rąbinie w Urzędzie Gminy, w Środę 16 maja br. w godz. 9.00 - 15.00

 

******************************

Informacja

 

W związku z dniem wolnym od pracy przypadającym w poniedziałek 2 kwietnia 2018, dyżur z nieodpłatnej pomocy prawnej pełniony będzie:

 

- w Urzędzie Gminy w Sławoborzu we wtorek – 3 kwietnia 2018 r. w godz. 8.30 – 14.30

 

- w Urzędzie Miasta w Świdwinie w piątek – 6 kwietnia w godz. 7.00 -11.00

 

**********************

Informacja

W związku z dniem wolnym od pracy przypadającym w poniedziałek 1 stycznia 2018, dyżur z nieodpłatnej pomocy prawnej pełniony będzie:

- w Urzędzie Gminy w Sławoborzu we wtorek – 2 stycznia 2018 r. w godz. 8.30 – 14.30

- w Urzędzie Miasta w Świdwinie we wtorek – 2 stycznia w godz. 9.00 -13.00

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 

1)  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)   która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3)   która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)   która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)   która nie ukończyła 26 lat, lub

6)   która ukończyła 65 lat, lub

7)   która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

8)   która jest w ciąży

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje się przez okazanie następujących dokumentów:

 

1)  osoby z pkt 1 - oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2)  osoby z pkt 2 - ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3)  osoby z pkt 3 - zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4)  osoby z pkt 4 - ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5)  osoby z pkt 5 i 6 dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6)  osoby z pkt 7 - oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

7)  osoby z pkt 8 - przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciąże.

 

********************

Informacja

Z uwagi na dni wolne od pracy przypadające 25 i 26 grudnia 2017 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą czynne w następujących dniach:

1. w Urzędzie Miasta w Świdwinie:

27 grudnia 2017 r. (środa) godz. 8:00-12:00

2. w Urzędzie Gminy w Brzeźnie:

29 grudnia 2017 r. (piątek) godz. 7:00-11:00

3. w Urzędzie Gminy w Sławoborzu:

27 grudnia 2017 r. (środa) godz. 8:30-14:30

4. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju:

29 grudnia 2017 r. (piątek) godz. 11:00-15:00

 

********************

Informacja

Z uwagi na dzień wolny od pracy przypadający 1 listopada br. (środa) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczący się w :

Urzędzie Gminy w Świdwinie przy Placu Konstytucji 3 Maja 1

Czynny będzie w czwartek – 2 listopada br. W godz. 11.00-15.00

*****************

Informacja

W zamian za dzień wolny od pracy przypadający 15 sierpnia br, nieodpłatne porady prawne udzielane będą:

1) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju ul. Koszalińska 8A:

w środę - 16 sierpnia 2017 r. w godz. 11.00-15.00

2) w Starostwie Powiatowym w Świdwinie II piętro (Sala posiedzeń)

w poniedziałek - 14 sierpnia 2017 r. w godz. 11.00-15.00

 

******************************

 

 

Informacja

Z uwagi na dzień wolny od pracy przypadający 15 czerwca br. (czwartek) punkty, w których udzielane są nieodpłatne porady prawne, czynne będą :

- w Urzędzie Miasta w Świdwinie:

13 czerwca br. (wtorek) w godz. od 8.00-12.00

- w Urzędzie Gminy w Rąbinie:

14 czerwca br. (środa) w godz. od 8.30-14.30

********************

INFORMACJA

Z uwagi na dni wolne od pracy przypadające 1 i 3 maja br. punkty, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, czynne będą:

Punkt nr 1:

- z lokalizacją w Urzędzie Miasta w Świdwinie,

w czwartek – 4 maja 2017 r. w godz. 9.00 – 13.00

- z lokalizacją w Urzędzie Gminy w Świdwinie

we wtorek – 2 maja 2017 r. w godz. 9.00 – 13.00

Punkt nr 2:

- z lokalizacją w Urzędzie Gminy w Sławoborzu,

w czwartek – 4 maja 2017 r. w godz. 8.30 – 14.30

*************

Informacja

Z uwagi na dzień wolny od pracy przypadający 17 kwietnia br. punkt, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna z lokalizacją w Urzędzie Miasta w Świdwinie, czynny będzie 18 kwietnia 2017r. w godzinach od 8.00 do 12.00.

**************

Informujemy

Od 1 marca 2017 r. ulegają zmianie godziny udzielania nieodpłatnych porad prawnych w Urzędzie Gminy w Brzeżnie

Punkt czynny będzie w każdy wtorek w godz. 8.00-12.00

************

Informacja

 

Z uwagi na dzień wolny od pracy przypadający 06 stycznia 2017 r. punkt, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawana

Pkt nr 1

Z lokalizacją w Urzędzie Gminy w Świdwinie czynny będzie 5 stycznia 2017r. w godzinach 12.00-16.00

 

Pkt nr 2 :

Z lokalizacją w Miejskim Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju czynny będzie :

5 stycznia 2017 r. w godzinach 11.00-15.00

 

*************

INFORMACJA

 

Z uwagi na dzień wolny od pracy przypadający 26 grudnia br. punkty, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna czynne będą:

 

Punkt nr 1:

z lokalizacją w Urzędzie Gminy w Sławoborzu – 27 grudnia 2016 r.

 

Punkt nr 2:

z lokalizacją w Urzędzie Miasta w Świdwinie – 27 grudnia2016 r.

 

 

**********

INFORMACJA

 

Z uwagi na dni wolne od pracy przypadające 1 i 11 listopada br. punkty, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna czynne będą:

Punkt nr 1:

z lokalizacją w Urzędzie Gminy w Brzeżnie – 2 listopada 2016 r.

z lokalizacją w Urzędzie Gminy w Świdwinie – 10 listopada 2016 r.

 

Punkt nr 2:

z lokalizacją w M. – G. O. P. S. w Połczynie – Zdroju – 2 i 10 listopada 2016 r.

 

********

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 

1)  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)   która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3)   która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)   która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)   która nie ukończyła 26 lat, lub

6)   która ukończyła 65 lat, lub

7)   która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

8)   która jest w ciąży

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje się przez okazanie następujących dokumentów:

 

1)  osoby z pkt 1 - oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2)  osoby z pkt 2 - ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3)  osoby z pkt 3 - zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4)  osoby z pkt 4 - ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5)  osoby z pkt 5 i 6 dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6)  osoby z pkt 7 - oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

7)  osoby z pkt 8 - przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciąże.

 

 

Nowa strona www

Szpital w Połczynie-Zdroju

Reklama
Jakich informacji szukasz na naszej witrynie?
 

Szukaj na stronie

tremodernizacja

Naszą witrynę przegląda teraz 129 gości